Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 630 / 17.06.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 59 от заседание
на ОбС, проведено на 17.06.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 630

ОТНОСНО: Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на образованието.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец, във връзка с празника на град Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа „за”, „против” няма и 3 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Удостоява Петранка Николова Стоянова с годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на образованието.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/