Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 636 / 01.07.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 61 от заседание
на ОбС, проведено на 01.07.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 636

ОТНОСНО: Приемане на Доклад „Анализ на ситуацията и оценка на потребностите за предоставяне на социални услуги в Община Лясковец”.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и в изпълнение на чл.19 от Закона за социално подпомагане и разработването на Областна стратегия за развитие на социалните услуги 2015 г. - 2020 г.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Доклад „Анализ на ситуацията и оценка на потребностите за предоставяне на социални услуги в Община Лясковец”.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/