Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 645 / 30.07.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 62 от заседание
на ОбС, проведено на 30.07.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 645

ОТНОСНО: Включване на имот - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2015 година.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение № 558/29.01.2015 г. на Общински съвет - Лясковец и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2015 година, с имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот ХІV - за магазин и гаражи, находящ се в кв. 4 по Подробен устройствен план - План за регулация на гр.Лясковец, с площ 704 кв.м, актуван с Акт за частна общинска собственост № 376/27.12.1999 г.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия по подготовка на разпореждането с имота, описан в точка 1, чрез продажба.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/