Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 646 / 30.07.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 62 от заседание
на ОбС, проведено на 30.07.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 646

ОТНОСНО: Възмездно придобиване на право на собственост от физическо лице.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.20, ал.2, т.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка със заявление с вх. № М-567/23.06.2015 г. от Иван Анастасов Георгиев от гр. Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Община Лясковец да придобие право на собственост чрез изкупуване на част от имот с кадастрален № 835, в кв. 114 по Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец, която част е с площ 11.00 кв.м, попадащи в улица с о.т. 525-527 (ул. „Възраждане), собственост на Иван Анастасов Георгиев, при цена в размер на 2.00 лева/кв.м или общо 22.00 лева за частта от 11 кв.м от имота с обща площ 440.00 кв.м.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да сключи договор за придобиване на частта ат 11.00 кв.м от описания в точка 1 имот с Иван Анастасов Георгиев, съгл. чл.34, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.21, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/