Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 648 / 30.07.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 62 от заседание
на ОбС, проведено на 30.07.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 648

ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2015 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема представения отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2015 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/