Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 650 / 27.08.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 63 от заседание
на ОбС, проведено на 27.08.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 650

ОТНОСНО: Утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на община Лясковец за учебната 2015/2016 година.

На основание чл.17, ал.1, т.3, чл.21, ал.1, т.23 и т.6, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка чл.11, ал.1, т.2, ал.2, ал.3, ал.4 и ал.7 на Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, издадена от Министерството на образованието и науката, въз основа на представените проектомрежи от директорите на училищата и детските градини, с приложени становища от Регионален инспекторат по образованието - Велико Търново за съответните училища и искане за дофинансиране на училищата с маломерни паралелки от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Утвърждава броя на паралелките с ученици под определения минимум, както следва:

1. НУ „Цани Гинчев” гр. Лясковец:
- ІІ клас – 1 паралелка – 15 ученика.
- ІV клас – 1 паралелка – 13 ученика.
Недостиг на ученици – 4 ученика.

Средства за дофинансиране, съгласно чл.11, ал.3, т.2 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена за периода 1 септември 2015 г. до 31 август 2016 г. са в размер на 20 % от единния разходен стандарт на ученик, а именно 1190,40 лева, в това число за периода септември – декември 2015 г. – 396,80 лева.

2. НУ „Никола Козлев” гр. Лясковец:
- ІІ клас – 1 паралелка – 11 ученика.
Недостиг на ученици – 5 ученика.

Средства за дофинансиране, съгласно чл.11, ал.3, т.2 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена за периода 1 септември 2015 г. до 31 август 2016 г. са в размер на 20 % от единния разходен стандарт на ученик, а именно 1488 лева, в това число за периода от 01.01.2016 г. до 31.08.2016 г.

3. СОУ „Максим Райкович” гр. Лясковец:
- Х „а” клас – 1 паралелка – 15 ученика.
- Х „б” клас – 1 паралелка – 17 ученика.
- ХІІ „б” клас – 1 паралелка – 16 ученика.
Недостиг на ученици – 6 ученика.

Паралелка Х „а” клас към момента е маломерна с общ брой 15 ученици, паралелка Х „б” клас е маломерна с общ брой ученици 17 и паралелка ХІІ „б” с 16 ученика при норматив от 18 ученика съгласно Наредба 7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена. Ръководството при СОУ „Максим Райкович” гр. Лясковец изрично е заявило в справка с вх. № ИП-02-4749#1/19.08.2015 г., че няма нужда от дофинансиране на паралелките от бюджета на Община Лясковец, като средствата ще се осигурят от делегирания бюджет на училището.

4. ОУ „П. Р. Славейков” - с. Джулюница:
- ІІІ клас – 1 паралелка – 14 ученика.
- V клас – 1 паралелка – 15 ученика.
- VІ клас – 1 паралелка – 12 ученика.
- VІІ клас – 1 паралелка – 15 ученика.
- VІІІ клас – 1 паралелка – 14 ученика.
Недостиг на ученици – 18 ученика.

Средства за дофинансиране, съгласно чл.11, ал.4 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена за периода 1 септември 2015 г. до 31 август 2016 г. са в размер на 20 % от единния разходен стандарт на ученик, а именно 5356,80 лева, в това число за периода септември – декември 2015 г. – 1785,60 лева.

IІ. Определя средна месечна посещаемост на децата в целодневните детски градини на територията на община Лясковец, както следва:

1. ЦДГ „Пчелица” гр. Лясковец - 13 деца
2. ЦДГ „Радост” гр. Лясковец - 13 деца
3. ЦДГ „Славейче” гр. Лясковец - 13 деца
4. ЦДГ „Сладкопойна чучулига” с. Джулюница - 10 деца
5. ЦДГ „Детелина” с. Козаревец - 10 деца
6. ЦДГ „Щастливо детство” с. Добри дял - 10 деца
7. ЦДГ „Вълшебство” с. Драгижево - 10 деца

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/