Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 651 / 27.08.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 63 от заседание
на ОбС, проведено на 27.08.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 651

ОТНОСНО: Избор на представител на Община Лясковец в колективния орган на юридическо лице с нестопанска цел „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.

На основание чл.21, ал.1, т.15 и чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с прилагане на Регламент 1303/2013 г. и Наредба № 16 от 30.07.2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” по мярка 19 „Водено от общността местно развитие”, от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., издадена от Министерство на земеделието и храните, и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Отменя точка 2 от Решение № 438/25.02.2010 г. на Общински съвет - Лясковец за избор на представители на Община Лясковец в колективния управителен орган на юридическото лице с нестопанска цел „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.

2. Отменя Решение № 16/29.11.2011 г. на Общински съвет - Лясковец за избор на представител на Община Лясковец в Общото събрание на СНЦ „МИГ Лясковец - Стражица“.

3. Избира за представител на Община Лясковец в колективния върховен орган на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Местна инициативна група Лясковец - Стражица” д-р Ивелина Хараламбиева Гецова - Кмет на Община Лясковец.

4. Възлага на избрания представител на Община Лясковец да участва в общото събрание на „Местна инициативна група Лясковец - Стражица” за вземане на решение, с което дава съгласие за кандидатстване по процедура за набиране на заявления за изразяване на интерес по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” по мярка 19 „Водено от общността местно развитие“, от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/