Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 656 / 27.08.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 63 от заседание
на ОбС, проведено на 27.08.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 656

ОТНОСНО: Отчет на ликвидатора на Сдружение „За чисти селища” за дейността му през периода 14.10.2014 г. - 15.07.2015 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Решение № 506/18.09.2014 г. на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, 1 „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема представения отчет на ликвидатора на Сдружение „За чисти селища” - в ликвидация, за дейността му през периода 14.10.2014 г. - 15.07.2015 г.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/