Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 661 / 27.08.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 63 от заседание
на ОбС, проведено на 27.08.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 661

ОТНОСНО: Отдаване под наем част от имот - публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.7, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество и становище от директора на НУ „Цани Гинчев” гр. Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години, на част от имот - публична общинска собственост, представляващ част от помещение, с площ 10.00 кв.м, находящо се в сградата на НУ „Цани Гинчев”, гр. Лясковец, община Лясковец.
2. Определя първоначален месечен наем за обекта в размер на 33.88 лева.
3. Месечният наем да се заплаща от наемателя до 10-то число на месеца, следващ месеца на ползването, като за времето на лятна ваканция наем не се дължи.
4. Актуализацията на наемната цена да се извършва с инфлационния индекс на потребителските цени за предходната година, обявен от Националния статистически институт.
5. Разходите, свързани с ползването на наетата площ са за сметка на наемателя.
6. Възлага на кмета на Община Лясковец да организира провеждането на публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец, като договорът за наем да се сключи след 21.12.2015 г. - датата на изтичане на действащия договор за наем.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/