Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 664 / 27.08.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 63 от заседание
на ОбС, проведено на 27.08.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 664

ОТНОСНО: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост и чл.30, ал.3, ал.4, чл.43, ал.1, т.3, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с постъпило заявление с вх. № М - 738/23.07.2015 г. от Милена Василева Йорданова, Ваня Василева Иванова и Стойчо Николов Иванов.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се прекрати съсобствеността между Община Лясковец от една страна и Милена Василева Йорданова, Ваня Василева Иванова и Стойчо Николов Иванов от друга страна, чрез продажбата на 25/516 идеални части от имот, целият с площ 516 кв.м, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІІІ - 480 в кв. 94 по Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация на гр.Лясковец, с административен адрес ул. „Осогово” № 9, съгласно Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 1073/03.08.2015 г.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме съответните действия по прекратяване на съсобствеността върху недвижимия имот по точка 1 по реда на Наредбата за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/