Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 667 / 23.09.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 64 от заседание
на ОбС, проведено на 23.09.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 667

ОТНОСНО: Приемане на актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2016 година - 2018 година.

На основание чл.21, ал.1, т.12, в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.94, ал.3, т.9 от Закона за публичните финанси и Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 10 гласа „за”, 4 „против” и 3 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2016 година - 2018 година - Приложения №№ 8, 6а, 6б и 6в.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/