Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 668 / 23.09.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 64 от заседание
на ОбС, проведено на 23.09.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 668

ОТНОСНО: Приемане на допълнение и изменение на Решение № 564/17.02.2015 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2015 година.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 и в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 10 гласа „за”, 5 „против” и 2 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Изменя точка 1.3. от свое Решение № 564/17.02.2015 г., като числото „1 179 429 лева” става „1 069 127 лева” и в Приложение № 4 и Приложение № 9 поименният списък на обектите за капиталови разходи се изменя, по следния начин:

Наименование: § 51-00 § 53-00
било става било става
А). Целева субсидия
1. ЦДГ „Детелина” с.Козаревец -
изграждане на отоплителна инсталация: 0 14 073
2. Изграждане на зона с детска площадка
в местността „Светицата” гр.Лясковец: 5 700 5 480
3. Изготвяне на проекти: 24 021 10 168

Всичко: 5 700 19 553 24 021 10 168

Б). Собствени средства § 51-00 § 52-00
било става било става
1. ЦДГ „Детелина” с.Козаревец -
изграждане на отоплителна инсталация 31 558 17 485
2. Детска ясла „Мир” гр.Лясковец -
рехабилитация на детска площадка за деца
до 3 г. и изграждане на слънцезащитен навес 33 000 0
3. Поставяне на паметна плоча на Емил Шарков 0 7 900
4. Ремонт на ел. инсталацията
на Музея на гурбетчийското градинарство 0 1 998
5. Основен ремонт на улична настилка
в с.Джулюница 15 000 12 936
6. Основен ремонт на улични настилки
в с.Козаревец 15 000 13 506
7. Основен ремонт на улични настилки
в с.Добри дял 15 000 13 999
8. Основен ремонт на тротоари
в с.Добри дял 3 000 0
9. изграждане на отводнително съоръжение
на ул. „Рила” в с.Драгижево 30 000 0
10. Основен ремонт на улични настилки
в с.Мерданя 15 000 14 559
11. Основен ремонт на тротоари
в с.Мерданя 3 000 0
12. Основен ремонт на ул. „Детелина”
в с.Мерданя 6 000 0

§ 53-00
било става
13. Изготвяне на проекти: 32 769 6 642

Всичко: 199 327 89 025

ІІ. Общински съвет - Лясковец приема вътрешно компенсирани промени в бюджетните дейности и параграфи, както следва:
Д. 311 § 5100 - 14 073 лева
Д. 431 § 5100 - 33 000 лева
Д. 606 § 5100 - 47 000 лева
Д. 619 § 5219 + 7 900 лева
Д. 748 § 5100 + 1 998 лева
Д. 898 § 5300 - 26 127 лева
Д. 123 § 1020 + 40 000 лева
Д. 606 § 1020 + 40 000 лева
Д. 832 § 1020 + 30 302 лева

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/