Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 669 / 23.09.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 64 от заседание
на ОбС, проведено на 23.09.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 669

ОТНОСНО: Допълване на Решение № 654/27.08.2015 г. за определяне на възнаграждението на председателя на Общински съвет - Лясковец, считано от 10.08.2015 г.

На основание чл.26, ал.1 и ал.3, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Решение № 1/07.11.2011 г. на Общински съвет - Лясковец за избор на председател на общинския съвет.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Допълва свое Решение № 654/27.08.2015 г. за определяне на възнаграждението на председателя на Общински съвет - Лясковец, считано от 10.08.2015 г., като след думите „…4 часа работно време”, се добавя израза „… и по един процент за всяка година професионален опит и стаж”.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/