Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 670 / 23.09.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 64 от заседание
на ОбС, проведено на 23.09.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 670

ОТНОСНО: Приемане на допълнение и изменение на Решение № 650/27.08.2015 г. на Общински съвет - Лясковец, относно утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на община Лясковец за учебната 2015/2016 година.

На основание чл.17, ал.1, т.3, чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка чл.11, ал.3, т.2 и чл.11а, ал.2, ал.3 на Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, издадена от Министерството на образованието и науката, въз основа на представената проекто-мрежа от директора на училището, и от справката на начално училището „Никола Козлев” гр.Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Допълва и изменя Раздел І, точка 2 от свое Решение № 650/27.08.2015 г., както следва:

„2. НУ „Никола Козлев” гр. Лясковец:
- ІІ – 1 паралелка – 9 ученика.
- ІV – 1 паралелка – 15 ученика.

Съгласно чл.11а, ал.2 и ал.3 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, паралелка ІІ клас към момента е маломерна с общ брой 9 ученици. Съгласно чл.11, ал.3, т.2 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, ІV клас е маломерен с общ брой ученици 15 ученика, при норматив от 16 ученика.
Ръководството при НУ „Никола Козлев” гр. Лясковец изрично е заявило в справка с вх. № ИП-03-5377/17.09.2015 г., че няма нужда от дофинансиране на паралелките от бюджета на Община Лясковец, като средствата ще се осигурят от делегирания бюджет на училището.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/