Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 672 / 23.09.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 64 от заседание
на ОбС, проведено на 23.09.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 672

ОТНОСНО: Участие на Община Лясковец като партньор на Сдружение „Център за междуетнически диалог и толерантност Амалипе” - гр.Велико Търново с проект „Общностен мониторинг на здравните услуги”, финансиран от Институт „Отворено общество” Ню Йорк.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.6 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец, във връзка с Общински план за развитие на Община Лясковец през 2014 - 2020 година, и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” няма и 2 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за участието на Община Лясковец като партньор по проект на Сдружение „Център за междуетнически диалог и толерантност Амалипе” - гр.Велико Търново, в проект: „Общностен мониторинг на здравните услуги”, финансиран от Институт „Отворено общество” Ню Йорк.

2. Дава съгласие за извършване на дейности по проект: „Общностен мониторинг на здравните услуги” в помещение от сградата на Домашен социален патронаж с адрес: гр.Лясковец, ул.„Младост” № 2, за период от 01.10.2015 г. до 30.09.2017 г.

3. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за участие в проект, финансиран от Институт „Отворено общество” Ню Йорк.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/