Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 673 / 23.09.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 64 от заседание
на ОбС, проведено на 23.09.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 673

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лясковец като партньор с проектно предложение по 1-ва (първа) покана за набиране на проектни предложения на „Програма за териториално сътрудничество INTERREG V-А Румъния - България 2014-2020 г.“, по приоритетна ос 3: „Един безопасен регион“.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.12, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с публикуваните насоки за кандидатстване по 1-ва покана за набиране на проектни предложения на „Програма за териториално сътрудничество INTERREG V-А Румъния - България 2014-2020 г.“, по приоритетна ос 3: „Един безопасен регион“, както и в изпълнение на Общински план за развитие на Община Лясковец през 2014 - 2020 година.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 10 гласа „за”, 4 „против” и 3 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Лясковец като партньор на Фондация „Гражданска защита на населението“ (Foundation for SMURD, Romania) с проектно предложение по 1-ва покана за набиране на проектни предложения на „Програма за териториално сътрудничество INTERREG V-А Румъния - България 2014-2020 г.“, по приоритетна ос 3: „Един безопасен регион“.

2. Дава съгласие да се осигури изискуемото съфинансиране от 2% собствен принос на Община Лясковец като процент от крайния бюджет на проекта за общината.

3. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за участие на Община Лясковец като партньор в проектно предложение по „Програма за териториално сътрудничество INTERREG V-А Румъния - България 2014-2020 г.“, по приоритетна ос 3: „Един безопасен регион“.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/