Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 675 / 23.09.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 64 от заседание
на ОбС, проведено на 23.09.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 675

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирана територия, представляващ „Разширение на далекосъобщителна мрежа” на „ТЕЛНЕТ” ООД, на територията на гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, във връзка с ал.5 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.125, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията и заявление с вх. № М-1041/10.09.2015 г. и техническо задание с предложение от „ТЕЛНЕТ” ООД.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, представляващ разширение към съществуващата далекосъобщителна мрежа на „ТЕЛНЕТ” ООД, с трасе на разширението, попадащо на територията на гр.Лясковец в част от Промишлена зона „Честово, с начало от кш. 1, през ПИ 44793.0.545 с начин на трайно ползване „територия на ж.п. транспорта”, продължавайки през ж.п. линия по мостово съоръжение (жп надлез), в ПИ 44793.0.650 - държавна публична собственост, и през ПИ № 447 93.0.710 с начин на трайно ползване „пасище” - общинска собственост, достигайки до крайната точка к.ш. 2.

2. Общински съвет - Лясковец одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, представляващ разширение към съществуващата далекосъобщителна мрежа на „ТЕЛНЕТ” ООД, с трасе на разширението попадащо на територията на гр.Лясковец в част от Промишлена зона „Честово”.

3. На основание чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията настоящото решение не подлежи на оспорване.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/