Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 676 / 23.09.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 64 от заседание
на ОбС, проведено на 23.09.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 676

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване извън границите на урбанизирана територия, за поземлен имот № 139004 по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност „Чифлика”.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, във връзка с ал.5 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията и постъпило заявление № М-1026/09.09.2015 г. и техническо задание с предложение от „ГО ГРИЛ” ООД.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване, с обхват поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с № 139004 с площ от 3000 м2 и начин на трайно ползване „нива” по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местността „Чифлика”, с цел промяна предназначението на земеделската земя в съществуващите граници на поземления имот и обособяване на урегулиран поземлен имот с установяване на показатели за зона от вида „предимно производствена”, включително парцеларни планове за елементите на необходимата техническа инфраструктура към имота.

2. Общински съвет - Лясковец одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване на поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с № 139004, начин на трайно ползване „нива” по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местността „Чифлика”.

3. На основание чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията настоящото решение не подлежи на оспорване.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/