Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 677 / 23.09.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 64 от заседание
на ОбС, проведено на 23.09.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 677

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл.150 от Закона за устройство на територията, включващ Подробен устройствен план - Парцеларен план, за определяне трасе със сервитутна зона и Инвестиционен проект за изграждане на линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирана територия, представляващ кабелна линия за външно електрозахранване СрН - 20кV на обекти в поземлен имот с № 143003 по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност „Клена”.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, във връзка с ал.5 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.125, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията и заявление с вх. № М-1013/07.09.2015 г. и техническо задание с предложение от „СИД” АД, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава разрешение за изработване на проект за Комплексен проект за инвестиционна инициатива, включващ Подробен устройствен план за застрояване - Парцеларен план, за определяне трасе и инвестиционен проект за строеж: „Външно електрозахранване СрН - 20кV на обекти” в урегулиран поземлен имот № 143003 по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност „Клена”, отразен с начин на трайно ползване „хранителна промишленост”, собственост на възложителя „СИД” АД, във фаза техническа (работна), изработен в обхват и съдържание съгласно разпоредбите на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

2. Общински съвет - Лясковец одобрява задание за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива, включващ Подробен устройствен план за застрояване - Парцеларен план, за определяне трасе и инвестиционен проект за строеж: „Външно електрозахранване СрН - 20кV на обекти” в урегулиран поземлен имот № 143003 по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност „Клена”, отразен с начин на трайно ползване „хранителна промишленост”.

3. На основание чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията настоящото решение не подлежи на оспорване.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/