Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 682 / 23.09.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 64 от заседание
на ОбС, проведено на 23.09.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 682

ОТНОСНО: Предложение за отлагане предложението относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделска земя от общински поземлен фонд на НЧ „П. Р. Славейков - 1903” с.Добри дял, община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 8 гласа „за”, 5 „против” и 2 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Отлага за следващо заседание на общински съвет, предложението относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделска земя от общински поземлен фонд на НЧ „П. Р. Славейков - 1903” с.Добри дял, община Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/