Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 685 / 23.09.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 64 от заседание
на ОбС, проведено на 23.09.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 685

ОТНОСНО: Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2015 година.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение № 558/29.01.2015 г. и Решение № 663/27.08.2015 г. на Общински съвет - Лясковец и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа „за”, 7 „против” и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2015 година, както следва:

В II. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи - собственост на Община Лясковец за 2015 г., раздел Б. Разпореждане с имоти - общинска собственост, І. Продажба на имоти - общинска собственост, точка 28, вместо имот № 108032, представляващ нива, категория трета, с площ 2.611 дка, местност „Бухлев яз”, находящ се в землището на с.Козаревец, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 1075/03.08.2015 г., да бъде включен имот № 108033 с площ 2.094 дка, с начин на трайно ползване: нива, категория трета, находящ се в местността „Бухлев яз” по Картата на възстановената собственост на землището на с.Козаревец, община Лясковец, актуван с АЧОС № 1080/11.09.2015 г.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да извърши необходимите действия по подготовка разпореждането с имот № 108033 с площ 2.094 дка, с начин на трайно ползване: нива, категория трета, находящ се в местността „Бухлев яз” по Картата на възстановената собственост на землището с.Козаревец, община Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/