Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 689 / 23.09.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 64 от заседание
на ОбС, проведено на 23.09.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 689

ОТНОСНО: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Лясковец.

На основание чл.42, ал.6 и ал.9 и във вр. чл.42, ал.4, изр.ІІІ от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Решение № 57 МИ/НР/22.09.2015 г. на Общинската избирателна комисия и Решение № 47 МИ/НР/20.09.2015 г. на Общинската избирателна комисия, в изпълнение на чл.57, ал.2, т.1 и т.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 10 гласа „за”, 2 „против” и 5 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Избира Диянка Константинова Бобева - Михайлова за временно изпълняващ длъжността „Кмет на Община Лясковец”, за времето до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

ІІ. Лицето, временно изпълняващо длъжността „Кмет на общината”, съгласно чл.38, ал.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация има всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение, за времето до полагането на клетва от новоизбрания кмет на община.

ІІІ. На основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и съгласно чл.2, т.4 и Приложение № 5 от ПМС 67/14.04.2010 г. и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, Общински съвет - Лясковец определя размера на трудовото възнаграждение на Диянка Константинова Бобева - Михайлова – временно изпълняваща длъжността Кмет на Община Лясковец, както следва: основна месечна работна заплата в размер на 1 462 лева (хиляда четиристотин шестдесет и два лева) и допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 1% (един процент) върху основната работна заплата за всяка година придобит трудов стаж.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/