Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 693 / 23.09.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 64 от заседание
на ОбС, проведено на 23.09.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 693

ОТНОСНО: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство в Община Лясковец.

На основание чл.42, ал.6 и ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Решение № 58 МИ/НР/22.09.2015 г. на Общинската избирателна комисия, в изпълнение на чл.57, ал.2, т.1 и т.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 8 гласа „за”, 7 „против” и 2 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Не приема предложението, Грета Трайкова Маринчева да бъде избрана за временно изпълняваща длъжността „Кмет на Кметство” в Кметство Добри дял, за времето до полагане на клетва от новоизбрания кмет.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/