Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 694 / 23.09.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 64 от заседание
на ОбС, проведено на 23.09.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 694

ОТНОСНО: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство в Кметство Добри дял.

На основание чл.42, ал.6 и ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Решение № 58 МИ/НР/22.09.2015 г. на Общинската избирателна комисия, в изпълнение на чл.57, ал.2, т.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец, във връзка с предложение вх.№ 265/23.09.2015 г. от Росен Георгиев Иванов - общински съветник в Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 9 гласа „за”, 3 „против” и 5 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Избира Димитър Василев Димитров за временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство” в Кметство Добри дял.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/