Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 695 / 05.10.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 65 от заседание
на ОбС, проведено на 05.10.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 695

ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение № 694 от Протокол № 64/23.09.2015 г. на Общински съвет - Лясковец, във връзка със Заповед № ОА04-10267/30.09.2015 г. на Областния управител на област Велико Търново.

На основание чл.45, ал.9 и ал.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със Заповед № ОА04-10267/30.09.2015 г. на Областния управител на област Велико Търново.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 8 гласа „за”, 7 „против” и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не отменя свое Решение № 694/23.09.2015 г., прието с Протокол № 64/23.09.2015 г. на Общински съвет - Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/