Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 3 / 13.11.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 2 от заседание
на ОбС, проведено на 13.11.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 3

ОТНОСНО: Създаване на Постоянна комисия за установяване на конфликт на интереси по чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

На основание чл.21, ал.1, т.1 и чл.27, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Създава Постоянна комисия за установяване на конфликт на интереси по чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, в състав от седем члена, както следва:

Председател: Даниела Тодорова Арабаджиева.

Членове:

1. Петър Стоянов Зангов;

2. Деян Николов Рачев;

3. Сергей Христов Добрев;

4. Златко Христов Войводов;

5. Румен Иванов Стойков;

6. Иван Димитров Арабаджиев.


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/