Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 4 / 13.11.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 2 от заседание
на ОбС, проведено на 13.11.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 4

ОТНОСНО: Промяна състава на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове и във връзка с чл.16, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Съставът на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове да е от 5 (петима) членове.

2. Определя Даниела Тодорова Арабаджиева – Председател на Общински съвет-Лясковец за Председател на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

3. Определя следните членове на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове:

- Мариян Георгиев Паскалев – представител на Община Лясковец;
- Марияна Симеонова Цветкова – представител на Община Лясковец;
- инж. Петя Тодорова Дойчинова – представител на Община Лясковец;
- Дочка Тодорова Стоименова – представител на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове и доказани жилищни нужди.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/