Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 6 / 30.11.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 3 от заседание
на ОбС, проведено на 30.11.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 6

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

На основание чл.21, ал.3 и чл.34, ал.1 и ал.2, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа „за”, 8 „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Изменя Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец, както следва:

§ 1. Изменя т.5.1. на чл.50., както следа:

„5.1. Определя размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец - 60 на сто от средната брутна работна заплата на Общинска администрация - Лясковец за съответния месец. Възнаграждението се изплаща до 15-то число на следващия месец.”

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/