Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 13 / 30.11.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 3 от заседание
на ОбС, проведено на 30.11.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 13

ОТНОСНО: Предложение за фиксиране работното време на председателя на Общински съвет - Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 3 гласа „за”, 9 „против” и 4 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема предложението за фиксиране работното време на председателя на Общински съвет - Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/