Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 15 / 30.11.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 3 от заседание
на ОбС, проведено на 30.11.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 15

ОТНОСНО: Одобряване на изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец за третото тримесечие на 2015 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно възникналото трудово правоотношение въз основа на избор на кмета на общината, във връзка с изпълнението на чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, приета с Постановление № 72 на Министерски съвет от 1986 г.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, 2 „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Одобрява средствата за командировки на д-р Ивелина Хараламбиева Гецова - кмет на Община Лясковец, за третото тримесечие на 2015 година, както следва:

- на територията на страната – двукратно пътуване до гр.София и еднократно пътуване до гр.Плевен – общо 30.00 лева.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/