Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 20 / 30.11.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 3 от заседание
на ОбС, проведено на 30.11.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 20

ОТНОСНО: Определяне делегати на Община Лясковец в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.

На основание чл.21, ал.1, т.15 и чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.12, ал.2 и чл.27, ал.1 от Устава на Националното сдружение на общините в Република България.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България д-р Ивелина Хараламбиева Гецова – Кмет на Община Лясковец.

2. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България представителя на общинския съвет: Даниела Тодорова Арабаджиева – председател на Общински съвет - Лясковец.

3. При невъзможност за участие на определения по точка 2 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от Ралица Владова Рашева – общински съветник в Общински съвет - Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/