Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 21 / 30.11.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 3 от заседание
на ОбС, проведено на 30.11.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 21

ОТНОСНО: Определяне представители на Община Лясковец в Общото събрание на Регионално сдружение на общини „Янтра”.

На основание чл.21, ал.1, т.15 и чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.33, ал.4, във връзка с чл.17, ал.1 от Устава на Регионално сдружение на общини „Янтра”.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Определя за делегат в Общото събрание на Регионално сдружение на общини „Янтра” д-р Ивелина Хараламбиева Гецова – Кмет на Община Лясковец.

2. Определя за заместник делегат в Общото събрание на Регионално сдружение на общини „Янтра” Даниела Тодорова Арабаджиева – Председател на Общински съвет - Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/