Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 24 / 30.11.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 3 от заседание
на ОбС, проведено на 30.11.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 24

ОТНОСНО: Определяне на общински съветници за участие в Работна група за наблюдение на изпълнението на План за развитие на Община Лясковец.

На основание чл.37 от Закона за регионалното развитие, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Определя следните представители за участие в Работната група за наблюдение на изпълнението на План за развитие на Община Лясковец:
- Даниела Тодорова Арабаджиева - председател на Общински съвет - Лясковец и
- Петър Стоянов Зангов - общински съветник в Общински съвет - Лясковец.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да определи състава на Работната група за наблюдение и да организира дейностите по наблюдение на изпълнението на Плана за развитие на Община Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/