Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 31 / 28.12.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 4 от заседание
на ОбС, проведено на 28.12.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 31

ОТНОСНО: Приемане на допълнение и изменение на Решение № 564/17.02.2015 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2015 година.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 и в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа „за”, 2 „против” и 2 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Изменя точка 1.3. от свое Решение № 564/17.02.2015 г., като числото „1 069 127 лева” става „1 079 015 лева”, както следва:
т. 1.3. Приема Инвестиционната програма в изпълнение на чл.52 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2015 г.:
За капиталови разходи са планирани 1 079 015 лева, от тях
1.3.1. За капиталови разходи по бюджета са планирани 545 838 лева за:
– 234 100 лева целева субсидия;
– 7 431 лева остатък от целева субсидия;
– 6 087 лева остатък от 2014 г. от основен ремонт на общинските пътища;
– 58 522 лева за авариен ремонт на подпорна стена при Домашен социален патронаж – 13 074 лева и възстановяване на подпорна стена – ограда за ОУ „П.Р.Славейков” с. Джулюница – 45 448 лева;
– 239 698 лева постъпления от продажба на нефинансови активи по § 40-00;
1.3.2. За средства от Европейския съюз – 533 177 лева, съгласно Приложение № 4 и Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно чл. 127, ал. 2 от Закона за публичните финанси - Приложение № 9, в това число:
Наименование: § 51-00 § 53-00
било става било става
А). Целева субсидия
1. ЦДГ „Детелина” - с.Козаревец -
изграждане на отоплителна инсталация: 14 073 24 241
2. Изготвяне на проекти: 10 168 0
Всичко: 14 073 24 241 10 168 0

Б). Собствени средства § 51-00 § 52-00 § 53-00
било става било става било става
1. ЦДГ „Детелина” - с.Козаревец -
изграждане на отоплителна инсталация: 17 485 7 317
2. Домашен социален патронаж - хладилник 0 2 100
3. Изготвяне на проекти: 6 642 14 710
Всичко: 17 485 7 317 0 2 100 6 642 14 710

В). Проекти § 51-00 § 52-00
било става било става
1. Създаване на съвременни условия за спорт,
отдих и рекреация на активните младежи и жители
на Община Лясковец - основен ремонт и изграждане
на нови площадки 52 180 32 643 76 305 95 842
2. Проект „Независим живот”
- офис оборудване 0 8 568
3. Проект от ПУДООС с.Козаревец - беседка 0 1 320
Всичко: 52 180 32 643 76 305 105 730

ІІ. Общински съвет - Лясковец допълва точка 14, с точка 14.4., както следва:
„14.4. Възникналият временен недостиг на средства за финансиране на местните дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет да се осигурява със заеми от:
1. други източници - от набирателната сметка
Срок за възстановяване 31.01.2016 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/