Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 34 / 28.12.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 4 от заседание
на ОбС, проведено на 28.12.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 34

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл.150 от Закона за устройство на територията, включващ Подробен устройствен план за застрояване (ПУПЗ) за определяне на градоустройствена основа за застрояване и Инвестиционен проект за строежи в поземлен имот с № 008005 по Картата за възстановена собственост на землището на с.Джулюница, община Лясковец, местност „Гойчето”.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, във връзка с ал.5 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.125, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и заявление с вх.№ М-1457/07.12.2015 г. и техническо задание с предложение от Елена Стефанова Софиянска-Йорданова и заявление с вх.№ М-1458/07.12.2015 г. и техническо задание с предложение от „СОЛАРНИ ОРАНЖЕРИИ 2015” ООД.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава разрешение за изработване на проект за Комплексен проект за инвестиционна инициатива, включващ Подробен устройствен план за застрояване и инвестиционни проекти за строежи „Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци” и „Предприятие за преработка на биологични плодове и зеленчуци” в ПИ № 008005 по Картата за възстановена собственост на землището на с.Джулюница, община Лясковец, местност „Гойчето”, отразен с начин на трайно ползване „оранжерии”, във фаза техническа (работна), изработен в обхват и съдържание съгласно разпоредбите на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

2. Одобрява задание за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива, включващ Подробен устройствен план за застрояване и инвестиционни проекти за строежи „Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци” и „Предприятие за преработка на биологични плодове и зеленчуци” в ПИ № 008005 по Картата за възстановена собственост на землището на с.Джулюница, община Лясковец, местност „Гойчето”, отразен с начин на трайно ползване „оранжерии”.

3. На основание чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията настоящото решение не подлежи на оспорване.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/