Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 36 / 28.12.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 4 от заседание
на ОбС, проведено на 28.12.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 36

ОТНОСНО: Решение за одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на техническа инфраструктура извън границите на урбанизирана територия, представляващ неразделна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл.150 от Закона за устройство на територията, включващ Подробен устройствен план - Парцеларен план за определяне трасе със сервитутна зона и Инвестиционен проект за изграждане на линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирана територия - кабелна линия за външно електрозахранване СрН - 20кV на обекти в поземлен имот с № 143003 по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност „Клена”.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.5, ал.1 и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Одобрява изготвеният проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на линеен обект на техническа инфраструктура извън границите на урбанизирана територия, представляващ неразделна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл.150 от Закона за устройство на територията, и определящ трасето със сервитутната зона за изграждането на кабелна линия за външно електрозахранване СрН - 20кV на обекти в поземлен имот с № 143003 по Картата за възстановена собственост на землището на гр. Лясковец, местност „Клена”.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/