Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 41 / 28.12.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 4 от заседание
на ОбС, проведено на 28.12.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 41

ОТНОСНО: Отдаване под наем част от имот – публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.7, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество и във връзка със становище с вх. № ОС-6986/04.12.2015 г. от кмета на Кметство Драгижево.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на част от имот - публична общинска собственост, представляващ 144 кв.м от покривното пространство в административна сграда - Кметство Драгижево, изградена в част от поземлен имот 598, за която е отреден урегулиран поземлен имот VІ - за административна сграда в кв.32 по Подробен устройствен план - План за регулация на с.Драгижево, община Лясковец (АПОС № 257/14.12.2015 г.), с предназначение експлоатация на електронни съобщителни съоръжения и оборудване - базова станция, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 299.42 лева и депозит за участие - 10 % от годишната наемна цена в размер на 359.30 лева.

2. Актуализацията на наемната цена да се извършва с инфлационния индекс на потребителските цени за предходната година (средногодишна инфлация), обявен от Националния статистически институт.

3. Разходите, свързани с ползването на наетата площ са за сметка на наемателя.

4. Възлага на кмета на Община Лясковец да организира провеждането на публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец, като договорът за наем да се сключи след 15.03.2016 г. - датата на изтичане на действащия договор за наем.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/