Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 41 / 30.01.2020

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 6 от заседание
на ОбС, проведено на 30.01.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 41

ОТНОСНО: Културен календар на Община Лясковец за периода от месец април до края на месец декември 2020 г. и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.

На основание чл.17, ал.1, т.5, чл.21, ал.1, т.6 и т.12, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и във връзка с изпълнение на чл.44, ал.1, т.5 от ЗМСМА.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Утвърждава Културен календар за периода от месец април до края на месец декември 2020 г., съгласно Приложение № 1.

2. Утвърждава План-сметка за необходимите финансови средства в размер на 27 370 лв. и 13 390 лв. дофинансиране на читалищната дейност за провеждане на проявите, включени в Културния календар за периода от месец април до края на месец декември 2020 г., съгласно Приложение № 2.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/
Приложение № 1 и Приложение № 2