Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 46 / 30.01.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 6 от заседание
на ОбС, проведено на 30.01.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 46

ОТНОСНО: Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в Община Лясковец за периода 2020-2023 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.9 и чл.10, ал.1 и ал.2 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет – Лясковец приема Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в Община Лясковец за периода 2020-2023 г.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/