Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 47 / 30.01.2020

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 6 от заседание
на ОбС, проведено на 30.01.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 47

ОТНОСНО: Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново.

На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2, чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.198е, ал.5 от Закона за водите (ЗВ) и чл.5, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПОДАВиК).

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. Оправомощава представителя на Община Лясковец в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново - Кмета на Община Лясковец д-р Ивелина Гецова Хараламбиева, при провеждане на заседание на общото събрание на 13.02.2020 г. (или 25.02.2020 г. при липса на кворум), да гласува по предложения дневен ред по следния начин:

1. По т. 1 от дневния ред - Приемане на отчета за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за 2019 г., на основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от ЗВ и чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК, да гласува „за” за вземане на следното решение:
„Приема отчета за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за 2019 г.“

2. По т. 2 от дневния ред - Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за 2019 г., на основание чл. 9, ал. 2 във връзка с чл. 26, ал. 3 от ПОДАВиК, да гласува „за” за вземане на следното решение:
„Приема отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за 2019 г.“

3. По т. 3 от дневния ред - Приемане на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за 2020 г., на основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от ЗВ и чл. 9, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 от ПОДАВиК, да гласува „за” вземане на следното решение:
„Приема бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за 2020 г., като на основание чл. 21, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, вноската на държавата е в размер на 20 000,00 лв. (двадесет хиляди лева и 00 cm.).
Приема вноските на общините в бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, съобразно процентното съотношение на гласовете им, да бъдат в размер, както следва:

Представител на
държава / общини
% съотношение Размер на вноската в лева (2020 г.)
1. Държавата, за сметка на бюджета на МРРБ 35.00 % 20000.00
2. Община Велико Търново 22.30 % 12742.86
3. Община Горна Оряховица 11.74 % 6708.57
4. Община Елена 2.37 % 1354.29
5. Община Златарица 1.00 % 571.43
6. Община Лясковец 3.37 % 1925.71
7. Община Павликени 6.00 % 3428.57
8. Община Полски Тръмбеш 3.63 % 2074.29
9. Община Свищов 10.75 % 6142.86
10. Община Стражица 3.20 % 1828.57
11. Община Сухиндол 0.64 % 365.71

4. По т. 4 от дневния ред - Други - при обсъждане на възникнали въпроси във връзка с бъдещата дейност на асоциацията по ВиК - да гласува „за”, „против” или „въздържал се” съобразно вътрешните си убеждения и интересите на Община Лясковец.

II. На основание чл. 198е, ал. 3, предложение II от ЗВ и чл. 5, ал. 5, предложение II от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, при невъзможност на кмета на общината да участва в Общото събрание на 13.02.2020 г., определя за представител на Община Лясковец в Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, инж. Росица Лазарова Господинова - Заместник - кмет на Община Лясковец.

III. Възлага на представителя на Община Лясковец - инж. Росица Лазарова Господинова - Заместник - кмет на Община Лясковец, в случай на невъзможност кмета на общината да присъства на заседанието на 13.02.2020 г. (или 25.02.2020 г. при липса на кворум) на Общото събрание на асоциацията по ВиК, да гласува по предложения дневен ред по следния начин:

1. По т. 1 от дневния ред - Приемане на отчета за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново за 2019 г., на основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от ЗВ и чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК, да гласува „за” за вземане на следното решение:
„Приема отчета за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за 2019 г.“

2. По т. 2 от дневния ред - Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за 2019 г., на основание чл. 9, ал. 2 във връзка с чл. 26, ал. 3 от ПОДАВиК, да гласува „за” за вземане на следното решение:
„Приема отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за 2019 г. ”

3. По т. 3 от дневния ред - Приемане на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от “ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново за 2020 г., на основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от ЗВ и чл. 9, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 от ПОДАВиК, да гласува „за” вземане на следното решение:
„Приема бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за 2020 г., като на основание чл. 21, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, вноската на държавата е в размер на 20 000,00 лв. (двадесет хиляди лева и 00 cm.).
Приема вноските на общините в бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново, съобразно процентното съотношение на гласовете им, да бъдат в размер, както следва:

Представител на
държава / общини
% съотношение Размер на вноската в лева (2020 г.)
1. Държавата, за сметка на бюджета на МРРБ 35.00 % 20000.00
2. Община Велико Търново 22.30 % 12742.86
3. Община Горна Оряховица 11.74 % 6708.57
4. Община Елена 2.37 % 1354.29
5. Община Златарица 1.00 % 571.43
6. Община Лясковец 3.37 % 1925.71
7. Община Павликени 6.00 % 3428.57
8. Община Полски Тръмбеш 3.63 % 2074.29
9. Община Свищов 10.75 % 6142.86
10. Община Стражица 3.20 % 1828.57
11. Община Сухиндол 0.64 % 365.71

4. По т. 4 от дневния ред - Други - при обсъждане на възникнали въпроси във връзка с бъдещата дейност на асоциацията по ВиК - да гласува „за”, „против” или „въздържал се” съобразно вътрешните си убеждения и интересите на Община Лясковец.


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/