Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 54 / 06.02.2020

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 7 от заседание
на ОбС, проведено на 06.02.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 54

ОТНОСНО: Приемане на План за младежта на Община Лясковец за 2020 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.16, ал.1 от Закона за младежта (ЗМ).

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема План за младежта на Община Лясковец за 2020 г.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/
План за младежта на Община Лясковец за 2020 г.