Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 56 / 06.02.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 7 от заседание
на ОбС, проведено на 06.02.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 56

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за създаване на оптимални устройствени условия за изграждане на фотоволтаична електрическа централа за имот, попадащ извън границите на урбанизирана територия, представляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 23217.251.571 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Драгижево, общ. Лясковец, местност „Моравито”.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, във връзка с ал.5 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125, ал.1 и ал.2 и чл.215 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.91, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, в изпълнение на чл.124а, ал.1 от ЗУТ.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа „за”, „против” няма и 3 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за изграждане на фотоволтаична електрическа централа за производство на електрическа енергия в обхвата на поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с идентификатор 23217.251.571 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Драгижево, общ. Лясковец, местността „Моравито” с начин на трайно ползване „за складова база“. За целите на проекта за имота се определя устройствена зона – предимно производствена устройствена зона (Пп) с ново конкретно предназначение „за фотоволтаична електрическа централа“, с показатели за застрояване в съответствие с предвижданията на Общия устройствен план на Община Лясковец за зона от вида „предимно производствена” – плътност на застрояване Пзаст. – до 60%, интензивност на застрояване Кинт. - до 2, минимална озеленена площ – мин. 30%.

2. Общински съвет - Лясковец одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване за изграждане на фотоволтаична електрическа централа за производство на електрическа енергия в обхвата на поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с идентификатор 23217.251.571 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Драгижево, общ. Лясковец, местността „Моравито”.

3. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на оспорване.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/