Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 57 / 06.02.2020

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 7 от заседание
на ОбС, проведено на 06.02.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 57

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Лясковец, мандат 2019 - 2023 г.

На основание чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа „за”, 1 „против” и 3 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Лясковец, мандат 2019 - 2023 г., съгласно Приложение.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/
Приложение