Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 59 / 27.02.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 8 от заседание
на ОбС, проведено на 27.02.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 59

ОТНОСНО: Разглеждане и приемане на годишен доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в „Медицински център I“ ЕООД гр. Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 от Закона за финансово управление и контрол на публичния сектор и чл.9, ал.6 от Наредбата за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл.8, ал.1 от Закона за финансово управление и контрол на публичния сектор.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец приема доклада за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2019 г. в „Медицински център I“ ЕООД гр. Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/