Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 61 / 27.02.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 8 от заседание
на ОбС, проведено на 27.02.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 61

ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение № 40 по Протокол № 6 от 30.01.2020 г. на Общински съвет - Лясковец, във връзка със Заповед № ОА04-943/12.02.2020 г. на Областен управител на област Велико Търново.

На основание чл.33, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.66, ал.1, т.1 от Закона за местните данъци и такси, и чл.45, ал.9 и ал.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Отменя свое Решение № 40/30.01.2020 г., прието по Протокол № 6/30.01.2020 г. на Общински съвет - Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/