Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 66 / 27.02.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 8 от заседание
на ОбС, проведено на 27.02.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 66

ОТНОСНО: Предложение относно необходимостта от сформиране на временна комисия по изготвяне на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Лясковец.

На основание чл.33, ал.1, точки 2 и З от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 10 гласа „за”, „против” няма и 7 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец да избере временна комисия, нейната численост и състав, която да изготви и предложи за приемане Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Лясковец, в изпълнение изискванията на чл.21а, ал.3 от ЗМСМА.

2. Временната комисия е от трима члена, в състав:

Председател – Георги Петров от Местна коалиция „Демократична България – Обединение (Воля, НФСБ)”;
Член – Андрей Картунов от Коалиция „БСП за България”;
Член – Тодор Тодоров от ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”.

3. Срок за изпълнение на задачите по точка 1 от настоящото решение - до следващото редовно заседание на Общински съвет - Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/