Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 67 / 05.03.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 9 от заседание
на ОбС, проведено на 05.03.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 67

ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение № 57 по Протокол № 7 от 06.02.2020 г. на Общински съвет - Лясковец, във връзка със Заповед № ОА04-1231/24.02.2020 г. на Областен управител на област Велико Търново.

На основание чл.21, ал.3 и чл.45, ал.9 и ал.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Отменя свое Решение № 57/06.02.2020 г., прието по Протокол № 7/06.02.2020 г. на Общински съвет - Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/