Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 68 / 05.03.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 9 от заседание
на ОбС, проведено на 05.03.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 68

ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение № 58 по Протокол № 7 от 06.02.2020 г. на Общински съвет - Лясковец, във връзка със Заповед № 486/24.02.2020 г. на Кмета на Община Лясковец.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5, в изпълнение на чл.54, ал.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.7, ал.5, чл.39 и чл.94, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. и Постановление № 381 от 30 декември 2019 г. на Министерски съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г., РМС 644/01.11.2019 г. за изменение на РМС № 208/16.04.2019 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г., чл.4, ал.3 от ПМС № 67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец и чл.45, ал.9 и ал.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа „за”, 6 „против” и 2 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изменя свое Решение № 58/06.02.2020 г., прието по Протокол № 7/06.02.2020 г. на Общински съвет - Лясковец, по следния начин:

„т.7. Утвърждава за Общинско социално предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване“ приходи в размер на 176 500 лв., разходи в размер на 176 500 лв. и 16 броя численост на персонала.

т.11. Оправомощава Кмета на Община Лясковец да извършва компенсирани промени:
11.1. В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност, само след предварително одобрение от Общински съвет.
11.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите, само след предварително одобрение от Общински съвет.
11.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи, само след предварително одобрение от Общински съвет.

Отменя т. 16.“

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/