Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 77 / 23.03.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 10 от заседание
на ОбС, проведено на 23.03.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 77

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец приема Наредба за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/