Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 78 / 23.03.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 10 от заседание
на ОбС, проведено на 23.03.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 78

ОТНОСНО: Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2019 г.

На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.66а от Закона за общинската собственост (ЗОС).

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец приема Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2019 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/